Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

SEABIRD HOTEL THIEN CAM

Project name:       Seabird Hotel Thien Cam 
Address:                Thiên Cam, Cam Xuyen, Hà Tĩnh.
Star rating:             4 stars
Scale:                    160 luxury rooms and suites, restaurant; café terrace; lounge bar; swimming pool; spa, gym, kid garden, meeting & event, BBQ,……
Open:                     The third quarter of 2023

Bài viết liên quan

094.716.2779