Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

SAPA SKY RESORT

Project name: Sapa Sky Resort
Address:          Sapa, Lao Cai
Star rating:       4 stars
Scale:              150 luxury rooms,  bungalow and villas. Restaurant; café terrace; lounge bar; in-door swimming pool; spa, gym, kid garden, BBQ,……
Open:              The second quarter of 2023

Bài viết liên quan

094.716.2779