Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

GRAND VICTORY HOTEL TAM DAO

Hotel name: GRAND VICTORY HOTEL TAM DAO
Address: Tam Dao, Vinh Phuc.
Scale: 250 high-class rooms, 3 restaurants, 2 lounges & bars, conference room, health club, spa & massage, four-season swimming pool, entertainment area, BBQ garden ....
Star rating: 5 stars
Open: The second quarter of 2023

Bài viết liên quan

094.716.2779